Artikel 1. Overeenkomst/afspraak
1.1. Op elke overeenkomst tussen Freestyler Josh en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Freestyler Josh het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit in in overleg met de opdrachtgever.
1.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Freestyler Josh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Freestyler Josh worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Freestyler Josh het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
1.4 Freestyler Josh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Freestyler Josh kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 2. Wijziging van de overeenkomst /afspraak
2.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.2 Indien de overeenkomst/afspraak door omstandigheden gewijzigd of aangevuld moet worden, moet de opdrachtgever dit 30 dagen voor uitvoering doorgeven aan Freestyler Josh. Wordt door omstandigheden de overeenkomst/afspraak binnen een termijn van 30 dagen gewijzigd mogen wij u een factuur doen toesturen met daarin 30% van het afgesproken bedrag. 
2.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Freestyler Josh de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Freestyler Josh daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft. 

Artikel 3. Offerte
3.1 Freestyler Josh is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd. Het is geheel aande klant om een offerte op te vragen. 
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 De klant geeft schiftelijk akkoord om verdere stappen te ondernemen.

Artikel 4. Factuur
4.1 De factuur zal worden toestuurd na het nakomen van de overeengekomen afspraak. Deze zal binnen 14 dagen voldaan moeten worden. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen voldaan, sturen wij 2 keer een aanmaning tot betaling. Is er na de 2 aanmaningen nog steeds niet betaald, dan heeft Freestyler Josh het recht extra kosten in rekening te brengen en/of partijen van derden in te schakelen.
4.2. Indien Freestyler Josh bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Freestyler Josh gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5. Kosten
5.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast bedrag wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 (offerte) van dit artikel. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, gelden de artikelen 1. Overeenkomst/afspraak en 2. Wijzigingen van de overeenkomst/afspraak.
5.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast bedrag bepalen. Het vaste bedrag is tenzij anders afgesproken; exclusief BTW en reiskosten.
5.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst tevens werken met Waardebepaling Achteraf. Dit is alleen van toepassing wanneer dit in overleg met Freestyler Josh is vastgelegd.
5.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Freestyler Josh heeft het recht om hiervoor partijen van derden in te schakelen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de volledige betaling door opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 dagen na de geplande optreeddatum. Mocht de betaling dan niet voldaan zijn, sturen wij u 2 keer een aanmaning tot betaling. Is er na de 2 aanmaningen nog steeds niet betaald zijn heeft Freestyler Josh het recht partijen van derden in te schakelen.
6.2 Bij annulering stuurt Freestyler Josh een factuur van 30% van het factuurbedrag.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 7. Annulering/opzegging
7.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst annuleren/opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een 2 weken in acht te nemen.
7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Freestyler Josh naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de kosten met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.
7.3 Indien de opdrachtgever de met Freestyler Josh gesloten overeenkomst minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 30% van het overeengekomen factuurbedrag jegens Freestyler Josh verschuldigd.
7.4 Bij annulering stuurt Freestyler Josh een factuur van 30% van het factuurbedrag.
7.5 In de hierboven genoemde gevallen is Freestyler Josh bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Freestyler Josh schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle door Freestyler Josh verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Freestyler Josh worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 Freestyler Josh behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.3 Bij een optreden of evenement van Freestyler Josh is het de opdrachtgever toegestaan foto’s en video’s te maken van Freestyler Josh en deze te delen in de media. 

Artikel 10. Privacy Policy
10.1 Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip 'persoonsgegeven' wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 
10.2 We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt.
10.3 Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
10.4 Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig: naam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, woonplaats, telefoonnummer en mailadres.
10.5 Freestyler Josh biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van onze ontwikkelingen, acties, ondernemingen en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
10.6 We stellen jouw privacy op prijs en beschermen daarom jouw persoonlijk gegevens tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw persoonlijke gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: encryptie van digitale bestanden en beperkte toegang voor de personen die de gegevens nodig hebben. 
10.6 Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen welke o.a. eerder zijn beschreven.
10.7 Het kan voor komen dat jouw gegevens gedeeld worden met andere partijen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan leveranciers of samenwerkende partners. 
10.8 Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Neem contact met ons op

ADRES

Veemarkt 22a
8011 AH Zwolle
Nederland

OPENINGSTIJDEN

Ma - Vr 9:00 - 18:00u
Za 9:00 - 12:00
Zo Gesloten

BEL ONS

+ 31 6 52 21 25 75